Chovateľský a zápisný poriadok

O B S A H :

Chovateľský poriadok:

 1. Účel a pôsobnosť
 2. Plemeno
 3. Majiteľ, chovateľ, držiteľ
 4. Chov
 5. Poradca chovu
 6. Chovné jedince /plemenní psy a suky/
 7. Pripúšťacie povolenie
 8. Párenie
 9. Vrh
 10. Zápisný poriadok

Účel  a  pôsobnosť

 1. Tento chovateľský a zápisný poriadok /ďalej len poriadok/ slúži na evidenciu a riadenie chovu plemien zastrešených v klube s preukazom o pôvode členských štátov FCI, plemenných kníh uznávaných FCI, chovateľov začlenených do UKK, SKJ s pôsobnosťou v Slovenskej republike.
 2. Poriadok vytvára predpoklady pre rozvoj chovu v súlade so štandardom plemena FCI.
 3. Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou chovateľa a princípmi tohto poriadku a bude považovaná za hrubé porušenie tohto poriadku.
 4. Oblasti, ktoré tento poriadok neupravuje, sa riešia podľa špecifických podmienok Slovenskej kynologickej jednoty

Plemeno

 1. Plemeno v zmysle tohto poriadku tvoria psy a suky s platným preukazom o pôvode, ktorý vydala niektorá z plemenných kníh členských a pridružených organizácií FCI.


Majiteľ, držiteľ, chovateľ

 1. Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá získala zviera právoplatne a vlastní jeho preukaz o pôvode.
 2. Za držiteľa sa považuje tá osoba, ktorú majiteľ poveril, aby psa chovne využívala.
 3. Chovateľ je osoba, ktorá má zaregistrovaný chránený názov Chovateľskej stanice a v dobe pripúšťania a vrhu suky je jej majiteľom alebo držiteľom.
 4. Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva alebo držania psa /suky/ sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne ustanoveniami iných obecne platných právnych predpisov.

Chov

 1. Druh – voľný
 2. Chovom psa sa v zmysle tohto poriadku rozumie cieľavedomá plemenitba. Chov je usmerňovaný prostredníctvom poradcu chovu /ďalej len PCH/.
 3. K plemenitbe je možné použiť len chovných jedincov s preukazom pôvodu, splňujúce podmienky pre chov dané týmto poriadkom.
 4. Na párenie môže byť využitý výlučne len jeden zo psov, uvedených na pripúšťacom povolení.
 5. Chovateľ má právo pri rešpektovaní ustanovení tohoto poriadku vlastnej voľby psa na párenie.
 6. V prípade, že by spojenie chovných jedincov mohlo vo svojich dôsledkoch vážne ohroziť ciele a zameranie chovu, je povinnosť PCH takéto spojenie v pripúšťacom povolení nedoporučiť.
 7. Chovateľ vrhu je spravidla majiteľ v čase pripúšťania. Právo na chovné využitie suky alebo psa sa môže preniesť na tretiu osobu. Odstúpenie práva chovu má byť dohodnuté písomne a to pred pripúšťaním. Kópia dohody sa musí zaslať na registráciu SPKP SKJ.
 8. V dohode musia byť presne zachytené všetky práva a povinnosti obidvoch strán. Kto prevzal suku na dočasné využitie je v dobe od pripustenia po odstavenie šteniat považovaný za majiteľa suky a za chovateľa.
 9. Ak prešla oplodnená suka do vlastníctva iného chovateľa, patria novému majiteľovi všetky práva a povinnosti súvisiace s odchovom.

Poradca chovu

 1. PCH je člen výboru klubu, ktorý vystavuje a archivuje pripúšťacie povolenia, vedie klubový register plemennej knihy a chovných jedincov.
 2. Počet a výber poradcov chovu robí výbor klubu a prispôsobuje sa počtu a rozloženiu chovných súk.

Chovné jedince

 1. Chovný pes /suka/ sú jedinci, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do chovu podľa ustanovení tohoto poriadku a sú zapísaní v registri chovných jedincov v plemennej knihe SKJ.
 2. Podmienky pre zaradenie psa /suky/ do chovu :
 • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI
 • dosiahnutie vekovej hranice 15 mesiacov
 • počet rezákov ideálne 6/6, najmenej však 5/6. (platné od 12.9.2015)
 • absolvovanie dvoch výstav minimálne v triede mladých, z toho jednej klubovej alebo špeciálnej výstavy Klubu tibetských plemien. Medzinárodná výstava sa akceptuje aj zo zahraničia.
 • 2 x ocenenie „Veľmi dobrý/á“ a lepšie od dvoch rôznych rozhodcov
 • absolvovanie popisnej prehliadky vo veku minimálne 12 mesiacov. Popisná prehliadka nemá vplyv na zaradenie jedinca do chovu. Zverejnenie výsledku je možné len so súhlasom majiteľa.
 • Klub akceptuje písomne potvrdenú chovnosť dovezeného jedinca z členských štátov FCI.
 • Klub nemôže udeliť, resp. doporučiť udelenie výnimky pre zaradenie jedinca do chovu.
 • Ukončenie chovnosti :
  – suky po dovŕšení 9 rokov veku.
  – psy po dovŕšení 13 rokov veku.

Pripúšťacie povolenie

 1. Pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vyhotovuje PCH, na základe písomnej žiadosti chovateľa, zaslanej min. 3 týždne pred očakávaným háraním sa suky. Chovateľ v žiadosti uvedie všetky dôležité údaje týkajúce sa suky a navrhovaného chovného psa. K žiadosti priloží fotokópie preukazov o pôvode, s viditeľne vyznačenou chovnosťou všetkých jedincov uvedených na žiadosti. Ak chovateľ požaduje zmenu psa na párenie, je povinný spolu so žiadosťou pôvodné pripúšťacie povolenia vrátiť.
 2. Pripúšťacie povolenie je platné len s pečiatkou a podpisom PCH a má platnosť 12 mesiacov. Na základe žiadosti chovateľa môže nepoužité pripúšťacie povolenie PCH predlžiť o 12 mesiacov. Po tomto termíne je chovateľ povinný pripúšťacie povolenie vrátiť.
 3. Dodatočné vystavenie pripúšťacích povolení nie je prípustné.
 4. V prípade, že párenie bolo neúspešné, chovateľ je povinný vrátiť Pripúšťacie povolenie PCH najneskôr do 21 dní po dátume predpokladaného vrhu suky.

Párenie

 1. Párenie sa môže uskutočniť len medzi jedincami, ktorí spĺňajú 6. ustanovenie tohto poriadku a sú uvedení na platnom pripúšťacom povolení.
 2. Párenie nesmie byť uskutočnené bez platného pripúšťacieho povolenia. Majiteľ chovného psa si pred párením preverí, či je na pripúšťanú sučku vystavené pripúšťacie povolenie.
 3. Párenie sučky dvoma psami počas jedného hárania je neprípustné. Šteňatá narodené z tohto spojenia nebudú zapísané do Plemennej knihy SKJ.
 4. Párenie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou. Táto musí byť vykonaná veterinárnym lekárom, ktorý úkon zaznamená do pripúšťacieho povolenia.
 5. Ak požaduje majiteľ suky v priebehu jedného hárania opakované párenie, je majiteľ chovného psa jedno opakované spojenie povinný umožniť.
 6. Úhrada za párenie je vecou dohody medzi majiteľom chovného psa a chovnej suky. Prípadné sporné záležitosti nepatria do kompetencie klubu.
 7. V prípade, že je ako odmena za pripustenie chovného psa požadované šteňa, prislúcha právo prvej voľby chovateľovi a druhej majiteľovi chovného psa.

Vrh

 1. Vrhom sa v zmysle tohto poriadku rozumie okamih narodenia šteniat a jeho zahlásenie príslušnému PCH.
 2. Chovateľ je povinný do 8 dní od pôrode ohlásiť majiteľovi pripusteného psa narodenie šteniat, ich počet a pohlavie.
  Chovateľ je povinný do 21 dní od pôrodu zaslať doporučene vyplnenú prihlášku na zápis šteniat PCH.
 3. Chovateľ je povinný starať sa o zdravie suky v dobe gravidity a kojenia šteniat tak, aby u celého vrhu bol zaistený správny vývin. Porušenie etických zásad sa považuje za porušenie ustanovenia tohoto poriadku.
 4. Šteňatá pri predaji novým majiteľom musia byť staré min. 49 dní, vakcinované kombinovanou vakcinačnou látkou proti bežným infekčným ochoreniam, odčervnené, začipované a schopné samostatne prijímať potravu. Odovzdať nečipované šteňatá novým majiteľom je zakázané! Chovateľ je povinný poskytnúť novému majiteľovi základné informácie o starostlivosti o šteňa. Je vhodné, aby chovateľ nahlasoval adresy nových majiteľov šteniatok PCH.
 5. Všetky náklady spojené s čipovaním, úhrady Plemennej knihe za vystavenie preukazov o pôvode a pod., hradí chovateľ. Poplatok za vrh sa platí priloženou poštovou poukážkou pokladníčke klubu.
 6. Suka môže mať tri vrhy za dva roky.
 7. Kontrolu vrhu u chovateľa vykonáva PCH a to :
  – na žiadosť chovateľa. Všetky náklady hradí chovateľ
  – v prípade podozrenia porušenia Chovateľského a zápisného poriadku. Všetky náklady hradí klub.

Zápisný poriadok

Zápisný poriadok je totožný so Zápisným poriadkom Únie kynologických klubov.

 

Tento chovateľský a zápisný poriadok KTP nadobúda účinnosť dňom schválenia a je záväzný pre všetkých členov klubu a nečlenov (s inými poplatkami. viď: http://www.ktp-sk.sk/klub/tlaciva-poplatky/ )

Schválené na členskej schôdzi KTP dňa 12.9.2015 v Ráztočne.