Chovateľ chovnej sučky pošle poštou (nie doporučene) poradcovi chovu písomnú žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia, v ktorej môže uviesť troch krycích psov.

 

  • Majiteľ (držiteľ) chovnej sučky pošle elektronicky: [email protected] poradcovi chovu písomnú žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia, v ktorej uvedie minimálne jedného krycieho psa.
  • Ak je sučka prvorodička a ešte nemá v PP zápis chovnosti, chovateľ so žiadosťou o vystavenie pripúšťacích povolení zasiela PCH aj originál jej preukazu pôvodu (PP) za účelom potvrdenie zápisu o splnení podmienok zaradenia do chovu. Žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia treba PCH zaslať aspoň 21 dní pred predpokladaným háraním sučky. V prípade, že žiadate o expresné pripúšťacie povolenie kontaktujte PCH telefonicky (+420908244908)
  • Spolu so žiadosťou musí majiteľ sučky poslať fotokópie preukazov pôvodu všetkých jedincov uvedených na žiadosti. Každá fotokópia PP musí mať čitateľne vyznačený zápis chovnosti, (robí UKK po splnení podmienok). Bez týchto dokumentov vám pripúšťacie povolenie nemôže byť vystavené. Poradcovi chovu sú potrebné na overenie údajov a založenie kartotéky chovných jedincov. Pri druhom žiadaní pripúšťacích povolení na uvedených jedincov už nie je potrebné tieto dokumenty PCH posielať.
  • Poradca chovu skontroluje kópie preukazov pôvodu, chovnosť jedincov prípadne vhodnosť uvedených psov a vypísané pripúšťacie povolenie, spolu s číslom účtu KCHMPP na zaplatenie poplatku za vrh pošle chovateľovi do 14 dní od obdržania žiadosti.
  • Pripúšťacie povolenie je platné len s pečiatkou a podpisom PCH. Platnosť pripúšťacích povolení je 12 mesiacov a je vyznačená v pravo hore na pripúšťacom povolení. Po ukončení platnosti je žiadateľ povinný neplatné povolenia bezodkladne vrátiť PCH.
  • Ak žiadateľ nie je majiteľom, ale držiteľom sučky k žiadosti musí priložiť zmluvu medzi majiteľom a držiteľom o prenájme sučky súhlas majiteľa sučky o jej využití na chovné účely.
  • Ak si chovateľ vyberie na pripustenie psa, ktorý je v dŕžave, musí zabezpečiť pre poradcu chovu zmluvu medzi majiteľom a držiteľom o prenájme psa a súhlas majiteľa psa o využívaní psa na chovné účely.

Vystavenie pripúšťacích povolení pre členov klubu je bezplatné.