1. NÁZOV, SÍDLO

1.1. NÁZOV: KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN.

1.2. SÍDLO: Karpatská 1/12, 010 08 Žilina.
1.3. IČO: 37913565

2. PRÁVNA SUBJEKTIVITA KLUBU

2.1. Klub je dobrovoľným neziskovým združením.
2.2. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá klub celým svojím majetkom.
2.3. Členovia neručia za záväzky klubu.

3. DOBA TRVANIA

3.1. Klub je založený na dobu neurčitú.

4. POSLANIE A CIELE KLUBU

 1. Podporovať a propagovať chov psov s preukazom pôvodu a ich rozvoj v súlade so štandardom jednotlivých plemien.
 2. Podporovať a propagovať na verejnosti klub a plemená zastrešené v klube
 3. Na dôkaz klub prijíma etický kódex a tieto stanovy.
 4. Vydavateľská činnosť

5. ČLENSTVO

 1. Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať každý občan bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť. Do klubu prijíma nových členov výbor klubu na základe prihlášky. V prípade odmietnutia členstva, má uchádzač právo odvolať sa proti rozhodnutiu výboru klubu do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.
 2. Uchádzači o členstvo, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, musia k prihláške pripojiť súhlas zákonného zástupcu.
 3. Členstvo vzniká dňom zaplatenia členského príspevku na daný kalendárny rok, v prípade nových členov aj potvrdením ich prijatia výborom klubu, v prípade odvolacieho konania na členskú schôdzu, dňom potvrdenia ich prijatia členskou schôdzou.
 4. Členstvo v klube môže byť riadne a mimoriadne.

5.4.1. RIADNE ČLENSTVO

5.4.1.1. Riadnymi členmi klubu sú občania s trvalým bydliskom v SR, alebo občania iných štátov s prechodným bydliskom v SR a zaplatili ročný členský príspevok v stanovenej výške

 • po prijatí za člena klubu
 • do 15 januára v danom roku

5.4.1.2. Nový člen platí okrem členského príspevku aj registračný poplatok v stanovenej výške.

5.4.2 MIMORIADNE ČLENSTVO

5.4.3.1.Výbor klubu môže za mimoriadnych členov klubu prijať tých záujemcov o plemeno, ktorí nemajú trvalé bydlisko na území SR
5.4.3.2. Mimoriadni členovia platia členský príspevok v takej istej výške ako riadni členovia

 • po prijatí za člena klubu
 • do 15 januára v danom roku

5.4.3.3. Nový člen platí okrem členského príspevku aj zápisný poplatok v stanovenej výške
5.4.3.4. Mimoriadni členovia nemajú práva uvedené v bodoch: 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.6.

6. ZÁNIK ČLENSTVA

 1. Písomným vyhlásením člena klubu adresovaným predsedovi klubu o vzdaní sa členstva.
 2. Vylúčením z klubu v prípade porušenia stanov KTP, UKK, SKJ, FCI alebo Chovateľského poriadku KTP o čom rozhoduje výbor klubu. Vylúčený člen má právo odvolať sa proti rozhodnutiu výboru klubu do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou nadpolovičnou väčšinou prítomných členov
 3. Nezaplatením členského príspevku do 15. januára daného roka
 4. Úmrtím člena
 5. Zánikom klubu

7. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV KLUBU

7.1. PRÁVA ČLENOV:

7.1.1.Voliť a byť volený do orgánov klubu.
7.1.2. Predkladať návrhy v odborných otázkach.
7.1.3. Obracať sa s návrhmi, otázkami a sťažnosťami na orgány klubu.
7.1.4.Využívať všetky výhody poskytované klubom.
7.1.5. Zúčastňovať sa na všetkých akciách usporiadaných klubom.
7.1.6. Odvolávať sa proti rozhodnutiam výboru klubu na členskú schôdzu.
7.1.7. Byť informovaní o činnosti a hospodárení klubu.

7.2. POVINNOSTI ČLENOV:

7.2.1. Zaplatiť členský príspevok riadne a včas, v termíne určenom stanovami.
7.2.2. Dodržiavať stanovy klubu, uznesenia členskej schôdze a ostatné predpisy a nariadenia SKJ a FCI.
7.2.3. Dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok klubu, SKJ a FCI.
7.2.4. Nahlásiť výboru akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na členstvo v klube (zmena adresy, mena…).

8. ORGÁNY KLUBU

8.1. VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

8.1.1. Tvoria ju členovia klubu. Zvoláva sa pravidelne raz za 4 roky. Výbor rozpošle všetkým členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 14 dní pred dátumom konania členskej schôdze. Mimoriadna výročná členská schôdza sa zvoláva aj vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 30% členov klubu, alebo o jej zvolaní rozhodne vyšší orgán UKK
8.1.2. Návrhy na výročnú členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré sa prednesú ústne počas rokovania výročnej členskej schôdze, sa bude rokovať len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.
8.1.3. Hlasovacie právo majú iba riadni členovia klubu
8.1.4. Výročnú členskú schôdzu riadi predseda, prípadne tajomník klubu. O rokovaní sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda a tajomník klubu
8.1.5. Výročná členská schôdza je uznášania schopná zavprítomnosti akéhokoľvek počtu členov klubu
8.1.6. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov
8.1.7. Každý člen je oprávnený zúčastniť sa výročnej členskej schôdze, môže tak urobiť osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu na základe splnomocnenia
8.     Z výročnej členskej schôdze tajomník spíše zápisnicu a uznesenie v termíne do 30 dni. Zabezpečí zverejnenie na klubovej stránke
9.      Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze patrí:
8.1.9.1. prijímať a meniť stanovy klubu a Chovateľský a zápisný poriadok klubu
8.1.9.2. prerokovať a schvaľovať výročnú správu klubu, rokovať a uznášať sa o činnosti a hospodárení klubu podľa plánu činnosti a rozpočtu
8.1.9.3. ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť klubu
8.1.9.4. rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch výboru a členov klubu
8.1.9.5. voliť trojčlenný výbor klubu a revízora klubu
8.1.9.6. uznášať sa o zániku klubu a rozdelení jeho majetku

9. ČLENSKÁ SCHÔDZA

 1. Tvoria ju členovia klubu. Zvoláva ju výbor podľa potreby členov, alebo ak o to požiada písomne aspoň 30% členov
 2. Členská schôdza rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do klubu a o vylúčení z klubu
 3. Návrhy na členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré sa prednesú ústne počas rokovania výročnej členskej schôdze, sa bude rokovať len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov
 4. Hlasovacie právo majú iba riadni členovia klubu
 5. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov
 6. Členskú schôdzu riadi predseda, prípadne tajomník klubu. O rokovaní sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda a tajomník klubu
 7. Členská schôdza je uznášania schopná za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov
 8. Každý člen je oprávnený zúčastniť sa členskej schôdze, môže tak urobiť osobne, alebo prostredníctvom svojho zástupcu na základe splnomocnenia
 9. Z členskej schôdze tajomník spíše zápisnicu a uznesenie v termíne do 30 dni. Zabezpečí zverejnenie na klubovej stránke
 10. Členská schôdza rozhoduje o všetkých otázkach okrem tých, ktoré patria výročnej členskej schôdzi
 11. V prípade potreby môže mať členská schôdza písomnú, alebo internetovú formu hlasovania

10. VÝBOR KLUBU

 1. Je volený výročnou členskou schôdzou. Riadi činnosť klubu medzi výročnými členskými schôdzami. Je trojčlenný v zložení: predseda, tajomník, ekonóm
 2. Výbor klubu sa schádza podľa potreby. Schôdze zvoláva predseda, alebo tajomník najmenej 7 dní vopred s uvedením programu rokovania. O rokovaní sa spíše zápisnica a uznesenie. Tajomník zabezpečí zverejnenie zápisnice na klubovej stránke v termíne do 30 dní, odo dňa konania výborovej schôdze.
 3. Neodkladné veci môže vybaviť predseda s tajomníkom. Ich opatrenia však musí dodatočne schváliť výbor klubu
 4. Do pôsobnosti výboru patrí :
  4.1. uskutočňovať poslanie klubu
  4.2. prerokúvať návrhy na prijatie a vylúčenie členov z klubu a predkladať prípadné odvolania členskej schôdzi
  4.3. uskutočňovať schválený plán činnosti a znesenia výročnej členskej schôdze
  4.4. pripravovať a zvolávať výročnú členskú schôdzu
  4.5. plánovať činnosť klubu a navrhovať finančný rozpočet
  4.6. menovať členov organizačných výborov klubových akcií
  4.7. navrhovať adeptov na posudzovateľov exteriéru psov. Návrh musí schváliť členská schôdza
  4.8. schvaľovať rozšírenie aprobácii žiadateľov z radov posudzovateľov exteriéru psov
  4.9. podávať odborné vyjadrenia k chovateľským otázkam
  4.10. pripravovať návrh plánu činnosti
 5. Člen výboru klubu sa môže svojej funkcie vzdať písomným vyhlásením adresovaným ostatným členom výboru klubu. Členovia výboru môžu byť odvolaní výročnou členskou schôdzou v odôvodnených prípadoch, návrh na odvolanie člena výboru musí písomne podať aspoň 30% členov klubu. O odvolaní rozhodne výročná členská schôdza
 6. Členovia výboru sú pri výkone svojej funkcie povinní jednať v súlade so záujmami klubu a zachovávať mlčanlivosť vo veciach, ktoré môžu spôsobiť klubu, alebo jeho členovi škodu, alebo poškodiť jeho dobré meno
 7. Štatutárny zástupca združenia je predseda klubu

11. REVÍZOR KLUBU

11.1. Je volený výročnou členskou schôdzou
11.2. Za svoju činnosť sa zodpovedá členom klubu na výročnej členskej schôdzi
11.3. Právomoci revízora klubu

 • Kontrolovať činnosť výboru klubu
 • Kontrolovať hospodárenie a majetok KTP
 • Prerokovať sťažnosti členov a predkladať návrhy riešenia orgánom KTP

12. ZÁSADY HOSPODÁRENIA KLUBU

12.1. Združenie si vytvára vlastnú materiálnu základňu
12.2. Finančné zdroje tvoria:

 • zápisné poplatky
 •  členské príspevky
 • výnosy za poskytovanie služieb svojim členom

12.3. Funkcionári klubu majú právo na poskytovanie náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie podľa platných predpisov.

13. ZÁNIK KLUBU

13.1. Klub zanikne ak sa na tom uznesie výročná členská schôdza klubu ¾ väčšinou hlasov všetkých členov
13.2. Stratou členskej základne
13.3. Pri zániku klubu vykoná likvidáciu jeho majetkovej podstaty likvidačná komisia, ktorú ustanoví výročná členská schôdza
13.4. Likvidačná komisia najskôr uhradí dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia výročnej členskej schôdze
13.5. Po ukončení likvidácie do 15 dní oznámi predseda klubu zánik združenia Ministerstvu vnútra SR

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené týmito stanovami, sa riadia všeobecne známymi právnymi predpismi, stanovy UKK, Chovateľským a Zápisným poriadkom klubu.

Týmto sa rušia zmeny stanov združenia vzaté na vedomie dňa 27.4.2007.
Stanovy združenia registrované pod číslom VVS/1-900/90-13345 dňa 3.11.1997

Stanovy KTP na stiahnutie PDF