Otázky, oznamy2020-10-13T12:23:34+02:00
Členstvo v klube a UKK2014-01-25T13:41:12+02:00

Na zasadnutí Výročného valného zhromaždenia UKK dňa 16.02.2013 v Nitre bolo schválené, že UKK nebude vydávať členské preukazy UKK, ani SKJ, ani nebudú vydávené členské známky UKK, ani SKJ.
Smerodatné pre Výbor KTP, UKK, Slovenskej  plemenej knihy, ako aj členov klubu  bude aktuálny zoznam členov KTP uvedený na stránkach klubu.

KLUBOVÝ OZNAM2020-10-13T12:23:50+02:00

Vážení členovia klubu Tibetských plemien.

V prípade že nájdete na stránkach chyby, nezrovnalosti, alebo  chcete  niečo doplniť, kontaktujte jednotlivých funkcionárov klubu, podľa toho o akú oblasť ide.

Predseda: Časté otázky, Výbor klubu, Stanovy klubu, Zápisný a Chovateľský poriadok klubu, Poriadky, Historia klubu, tlačivá, poplatky klubové akcie. Články o Lhasa apso a Tibetský španiel
Tajomníčka: Časté otázky, Chovateľské stanice, Súťaž pes a suka roka, Klubový šampión mladých, Klubový šampión, Zápisnice, Články o Tibetských teriéroch a Shih Tzu, podmienky chovnosti Tibetského teriéra
Pokladníčka: Časté otázky, Členské poplatky, zoznam členov, výstavné poplatky
Poradca chovu: Pripúšťacie povolenia, plemenná kniha, Podmienky chovnosti všetkých plemien, Chovateľské stanice, Chovní jedinci.

 • Na stránkach klubu sa nebudú uverejňovať články, texty a fotografie, ktoré propagujú a napomáhajú zviditeľniť jednotlivých chovateľov, chovateľské stanice a jednotlivých psov. S výnimkou podstránok ktoré sú na to určené.
 • Pre dopĺňanie podstránok Klubový šampión, Chovní jedinci  je potrebné zaslať aj kvalitnú fotografiu jedinca.
  V texte pri fotografii bude uvedené:  Plemeno, meno psa, dátum narodenia, chovateľ a majiteľ. Nič viac, nič menej. Žiadne iné tituly ocenenia, skratky JCH, ICH atď. Toto si každý môže zverejnovať na súkromných stránkach. 

 

 

 

Ako sa stať členom klubu KTP?2020-10-13T12:23:52+02:00

PRIHLÁŠKA DO KLUBU

Pri platení do správy pre prijímateľa uvedťe svoje meno a priezvisko.
Dôkazom prijatia do klubu je vaše zaradenie do zoznamu členom na klubovej stránke KTP.

V prípade otázok kontaktujte ekonómku klubu pani Ing. Máriu Kováčovú +421 902 376 356,
alebo  [email protected].

Všeobecná úverová banka (VÚB)
Názov účtu: KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN
Sídlo: Na Hôrky 160/31, 972 31 Ráztočno, Slovensko
Číslo účtu: 2672915253/0200
IBAN CODE: SK76 0200 0000 00 26 7291 5253
SWIFT KOD: SUBASKBX

Zápisné pri vstupe do klubu (noví členovia) 7 €
Členské na kalendárny rok 15 €

Na zasadnutí Výročného valného zhromaždenia UKK dňa 16.02.2013 v Nitre bolo schválené, že UKK nebude vydávať členské preukazy UKK, ani SKJ, ani nebudú vydávené členské známky UKK, ani SKJ.

Smerodatné pre Výbor KTP, UKK, Slovenskej  plemenej knihy, ako aj členov klubu  bude aktuálny zoznam členov KTP uvedený na stránkach klubu . Nájdete ho v sekcii klub, podstránka zoznam členov.

Preto prosíme členov, ktorí zaplatili členské na rok 2013, aby si skontrolovali či sú uvedení v zozname členov. Ak sa v zozname nenachádzate kontaktujte ekonómku klubu, prípadne jej mailom pošlite kópiu dokladu o zaplatení.

Zakúpenie jedinca v zahraničí2015-07-21T18:58:47+02:00

Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 1. januára 2006 predložiť na plemennú knihu UKK k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca. Tetovanie, prípadne čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia. Ak pes nie je ani tetovaný, ani čipovaný, musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať genetické testy na preukázanie pôvodu k registrácii nahlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha UKK registrovať dovezeného jedinca.

EXPORT – VÝVOZ PSA – Podmienky pre vystavenie exportného PP:

Je potrebné na plemennú knihu UKK zaslať:

 • originál rodokmeň so zápisom o zmene majiteľa a podpisom chovateľa na zadnej strane PP
 • vyplnené a podpísané tlačivo – žiadosť o exportný preukaz o pôvode psa,

Vystavený doklad zasielajú NA DOBIERKU, neplatí sa vopred! Žiadosti budú vybavené v lehote do 30 dní od dátumu doručenia.

IMPORT – DOVOZ  PSA – Podmienky pre zaradenie do plemennej knihy:

Je potrebné na plemennú knihu UKK zaslať:

 • originál export rodokmeň
 • vyplnené a podpísané tlačivo o kontrole totožnosti psa

Vystavený doklad zasielajú NA DOBIERKU, neplatí sa vopred! Žiadosti budú vybavené v lehote do 30 dní od dátumu doručenia.

Podmienky pre udeľovanie CC (Certifikáte Club)2013-02-09T10:01:58+02:00

1. CC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej a šampiónov.

2. CC sa môže udeliť psovi a suke oceneným V1.

3. CC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktoré už titul Klubový šampión krásy získali.

4. Navrhnúť psa alebo suku na CC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný.

5. CC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.

Poriadok pre udeľovanie titulu Klubový šampión krásy2014-01-25T13:30:26+02:00

Klubový šampión krásy sa môže udeliť:

 • Ak pes/suka získali 3x CC (Certifikáte Club), minimálne od dvoch rozhodcov na výstavách usporiadaných KTP.
 • Potrebné CC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach.
 • Minimálne jeden CC z troch potrebných bol získaný na klubovej výstave s udeľovaním Kluboví víťaz, ďalšie na špeciálnej výstave KTP.
 • Majiteľ jedinca musí byť členom KTP.
 • Klubový šampión krásy neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov.
 • Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.

Klubový šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje tajomníčka klubu.
Ing. Veronika Kučerková, Karpatská 1/12, 010 08 Žilina.

K žiadosti treba priložiť originál CC kariet, kópie posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Poplatok za Klubového šampióna krásy je 7 € na účet KTP.

Podmienky pre udeľovanie JCC – Junior Certificaté Club2013-02-22T12:43:57+02:00

Podmienky pre udeľovanie JCC – Junior Certificaté Club:

 • JCC sa udeľuje psom a sukám v triede mladých na klubových a špeciálnych výstavách usporiadaných Klubom tibetských plemien.
 • JCC sa môže udeliť psovi a suke oceneným V1.
 • Navrhnúť psa alebo suku na JCC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný.
 • JCC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.

 

Poriadok pre udeľovanie Klubového šampióna mladých2020-10-13T12:23:53+02:00

Titul Klubový šampión krásy mladých sa udeľuje:

 • Ak pes/suka získali 3 x JCC, minimálne od dvoch rozhodcov, na výstave usporiadanej KTP.
 • Jeden z troch potrebných JCC sa môže nahradiť jedným CC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov.
 • Tento CC sa už nemôže započítať do CC potrebných pre udelenie Klubového šampióna krásy.
 • Majiteľ jedinca musí byť členom KTP.
 • Klubový šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov.
 • Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.
 • Klubový šampionát krásy mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje tajomníčka klubu.
  Ing. Veronika Kučerková, Karpatská 1/12, 010 08 Žilina.
 • K žiadosti treba priložiť kópie CAJC (CAC) kariet, kópie posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.
 • Poplatok za Klubového šampióna krásy mladých je 3,5 € na účet KTP.

Žiadosť na priznanie titulu Klubový šampión mladých

Tlačivo
Tlačivo
Číslo účtu KTP2014-01-25T13:13:59+02:00

Všeobecná úverová banka (VÚB)

Názov účtu: KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN
Sídlo: Na Hôrky 160/31, 972 31 Ráztočno, Slovensko
Číslo účtu: 2672915253/0200
IBAN CODE: SK76 0200 0000 00 26 7291 5253
SWIFT KOD: SUBASKBX

Zápisné pri vstupe do klubu (noví členovia) 7 €
Členské na kalendárny rok 15 €

Poplatky za služby2013-02-09T09:52:28+02:00

 

 • Zápisné pri vstupe do klubu (noví členovia)    7 €
 • Členské na jeden kalendárny rok   15 €
 • Popisná prehliadka   7 €
 • Odporúčanie na krytie   0 €
 • Krytie psom  0 €
 • Šteniatka – zápis vrhu:
  za 1 šteniatko  3,50 €
  za 2 šteniatka   7 €
  za 3 a viac šteniatok   10,50 €
Preukaz pôvodu psa (PP)2013-02-09T09:50:44+02:00

PP vystavuje plemenná kniha. PP je platný iba ak je podpísaný zástupcom plemennej knihy, chovateľom a majiteľom.

Zmeny v PP (s výnimkou zmeny majiteľa) je oprávnená vykonávať iba plemenná kniha na žiadosť majiteľa.

Zápisy o výstavách, skúškach, bonitáciách a zvode mladých vykonávajú posudzovatelia, organizátori výstav a poradca chovu.

Stratu PP je potrebné hlásiť plemennej knihe, ktorá na základe písomnej žiadosti môže vystaviť duplikát. Všetky úkony plemennej knihy sú za úplatu.

Narodenie šteniatok2015-07-21T22:35:03+02:00
 1. Majiteľ sučky (chovateľ) je povinný do 8 dní od pôrodu ohlásiť majiteľovi krycieho psa narodenie šteniat, ich počet a pohlavie. Vyplnenú prihlášku na zápis šteniat pošle poštou poradcovi chovu (PCH). K prihláške priloží doklad o zaplatení poplatku za vrh. 1 šteniatko 3,5€, 2 šteniatka 7€, 3 a viac šteniatok 10,5€. PCH prihlášku na zápis šteniat skontroluje, podpíše, zaeviduje vrh, potvrdí členstvo v klube a pošle chovateľovi späť.
  Chovateľ dá veterinárovi začipovať šteniatka vo veku 6 týždňov a viac. Veterinár potvrdí čipovania šteniat. Po začipovaní chovateľ pošle prihlášku na zápis šteniat na plemennú knihu UKK. (Furmanská 9, 841 03 Bratislava). UKK vystavené preukazy pôvodu pre šteniatka pošle na dobierku na adresu chovateľa.
 2. Prihlášku na zápis šteniat prosím vypisujte paličkovým písmom, podľa možnosti čitateľne a úplne. Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom v abecednom poriadku. Najprv sa vypisujú psy, potom suky. Začiatočné písmeno vrhu sa začína pri 1. vrhu v chovateľskej stanici na A a postupuje až po Z, bez ohľadu na počet chovných súk a počet plemien.
 3. Ak chce chovateľ vyviezť šteňatá do zahraničia, musí požiadať plemennú knihu UKK o vystavenie exportného preukazu pôvodu. (Viac informácii nájdete na stránke UKK).
 4. Šteňatá pri predaji novým majiteľom musia byť staré min. 49 dní, vakcinované kombinovanou vakcinačnou látkou proti bežným infekčným ochoreniam, odčervnené, začipované a schopné samostatne prijímať potravu. Odovzdať nezačipované šteňatá novým majiteľom je zakázané! Chovateľ je povinný bezplatne odovzdať PP novému majiteľovi psa, poskytnúť mu základné informácie o starostlivosti o šteňa a informovať o možnostiach a výhodách členstva v klube.

 

Žiadost o vystavenie pripúšťacieho povolenia.2015-07-21T22:31:21+02:00

Chovateľ chovnej sučky pošle poštou (nie doporučene) poradcovi chovu písomnú žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia, v ktorej môže uviesť troch krycích psov.

 

 • Majiteľ (držiteľ) chovnej sučky pošle elektronicky: [email protected] poradcovi chovu písomnú žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia, v ktorej uvedie minimálne jedného krycieho psa.
 • Ak je sučka prvorodička a ešte nemá v PP zápis chovnosti, chovateľ so žiadosťou o vystavenie pripúšťacích povolení zasiela PCH aj originál jej preukazu pôvodu (PP) za účelom potvrdenie zápisu o splnení podmienok zaradenia do chovu. Žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia treba PCH zaslať aspoň 21 dní pred predpokladaným háraním sučky. V prípade, že žiadate o expresné pripúšťacie povolenie kontaktujte PCH telefonicky (+420908244908)
 • Spolu so žiadosťou musí majiteľ sučky poslať fotokópie preukazov pôvodu všetkých jedincov uvedených na žiadosti. Každá fotokópia PP musí mať čitateľne vyznačený zápis chovnosti, (robí UKK po splnení podmienok). Bez týchto dokumentov vám pripúšťacie povolenie nemôže byť vystavené. Poradcovi chovu sú potrebné na overenie údajov a založenie kartotéky chovných jedincov. Pri druhom žiadaní pripúšťacích povolení na uvedených jedincov už nie je potrebné tieto dokumenty PCH posielať.
 • Poradca chovu skontroluje kópie preukazov pôvodu, chovnosť jedincov prípadne vhodnosť uvedených psov a vypísané pripúšťacie povolenie, spolu s číslom účtu KCHMPP na zaplatenie poplatku za vrh pošle chovateľovi do 14 dní od obdržania žiadosti.
 • Pripúšťacie povolenie je platné len s pečiatkou a podpisom PCH. Platnosť pripúšťacích povolení je 12 mesiacov a je vyznačená v pravo hore na pripúšťacom povolení. Po ukončení platnosti je žiadateľ povinný neplatné povolenia bezodkladne vrátiť PCH.
 • Ak žiadateľ nie je majiteľom, ale držiteľom sučky k žiadosti musí priložiť zmluvu medzi majiteľom a držiteľom o prenájme sučky súhlas majiteľa sučky o jej využití na chovné účely.
 • Ak si chovateľ vyberie na pripustenie psa, ktorý je v dŕžave, musí zabezpečiť pre poradcu chovu zmluvu medzi majiteľom a držiteľom o prenájme psa a súhlas majiteľa psa o využívaní psa na chovné účely.

Vystavenie pripúšťacích povolení pre členov klubu je bezplatné.

 

Registrovanie chovateľskej stanice2015-07-22T11:46:22+02:00
Sekcia Kluboví šampióni2014-01-25T13:36:58+02:00

Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Kluboví šampióni, pošlite mailom tajomníčke klubu kópiu PP a diplom Klubový šampión mladých/Klubový šampión udelený KTP.

Majiteľ, prípadne spolumajiteľ, musia byť členmi nášho klubu (t.j. musia mať zaplatený členský poplatok na daný kalendárny rok) a musia byť obaja uvedení v PP psa/suky.

Pošlite kvalitnú fotografiu daného jedinca v čo najväčšom rozlíšení. Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie na stránkach uverejniť.

V texte pri fotografii bude uvedené:
Plemeno, meno psa, dátum narodenia, chovateľ a majiteľ. Nič viac, nič menej. Žiadne iné tituly ocenenia, skratky JCH, ICH atď. Toto si každý môže zverejnovať na súkromných stránkach.

Chovné jedince2014-01-25T13:26:17+02:00

Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Chovní jedinci, pošlite e-mailom poradcovi chovu kópiu PP s viditeľne vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy.

Pripojte kvalitnú fotografiu daného jedinca v čo najväčšom rozlíšení.  Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie na stránkach uverejniť.

Doplnenie výstavného poriadku SKJ2014-01-25T13:32:05+02:00

Na výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ je prísne zakázané používať kozmetické prípravky na úpravu srsti (spreje, púdre, laky, atď), vyväzovanie psov na tzv. šibeniciach dlhšie, ako je nevyhnutné na prípravu pred vystavovaním v kruhu, stavanie psa proti psovi, tzv. hecovanie a hlasité povzbudzovanie spoza kruhu (double handling).
Pri porušení tohto nariadenia má usporiadateľ právo vylúčiť psa a vystavovateľa z výstavy.

 

Slovenská plemenná kniha2014-01-25T13:19:45+02:00

Od 1.1.2013 zahájila samostatnú činnosť plemenná kniha a kancelária Únie kynologických klubov. Únia kynologických klubov (ÚKK) zastrešuje chovateľské kluby, ktoré boli pôvodne zastrešené priamo pod SKJ.

Dokumenty plemennej knihy a agendy klubov posielajte na adresu: 
ÚKK, Furmanská 9, 841 03 Bratislava
Kontakty: tel: 02/64282691,
e-mail: [email protected] (plemenná kniha), [email protected] (agenda klubov)

Go to Top