Podmienky pre zaradenie psa/suky do chovu:

  • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI
  • dosiahnutie vekovej hranice 15 mesiacov
  • počet rezákov ideálne 6/6, najmenej však 5/6. (platné od 12.9.2015)
  • absolvovanie dvoch výstav minimálne v triede mladých, z toho jednej klubovej alebo špeciálnej výstavy Klubu tibetských plemien. Medzinárodná výstava sa akceptuje aj zo zahraničia.
  • 2 x ocenenie „Veľmi dobrý/á“ a lepšie od dvoch rôznych rozhodcovabsolvovanie popisnej prehliadky vo veku minimálne 12 mesiacov.

    Popisná prehliadka nemá vplyv na zaradenie jedinca do chovu. Zverejnenie výsledku je možné len so súhlasom majiteľa.

Klub akceptuje písomne potvrdenú chovnosť dovezeného jedinca z členských štátov FCI. Klub nemôže udeliť, resp. odporučiť udelenie výnimky pre zaradenie jedinca do chovu. Suka môže mať tri vrhy za dva roky.

Ukončenie chovnosti:

  • suky po dovŕšení 9 rokov veku.
  •  psy po dovŕšení 13 rokov veku.

Ak chcete mať informácie o svojom psovi/suke uvedené v sekcii „Chovné jedince„, musíte poslať emailom poradcovi chovu kópiu PP s viditeľne vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy UKK.
Majiteľ, prípadne spolumajiteľ, musia byť členmi KTP (t.j. musia mať zaplatený členský poplatok na daný kalendárny rok) a musia byť obaja uvedení v PP psa/suky.
Ak chcete uverejniť aj ich fotografiu, pošlite kvalitnú fotografiu daného jedinca v čo najväčšom rozlíšení.
Emailom môžete doplniť ďalšie získané tituly.

Bez horeuvedných dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť na stránkach klubu.