Podmienky pre zaradenie psa/suky do chovu:

  • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI
  • dosiahnutie vekovej hranice 15 mesiacov
  • počet rezákov ideálne 6/6, najmenej však 5/6. (platné od 12.9.2015) – rozhodca  skontroluje na klubovej alebo špeciálnej výstave.
  • absolvovanie dvoch výstav minimálne v triede mladých, z toho jednej klubovej alebo špeciálnej výstavy Klubu tibetských plemien s výsledkom „Výborný/á“ a z medzinárodnej alebo národnej výstavy s výsledkom „Výborný/á“ alebo „Veľmi dobrý/á“, od dvoch rôznych rozhodcov. Medzinárodná výstava alebo Národná výstava  sa akceptuje aj zo zahraničia.
  • klub akceptuje písomne potvrdenú chovnosť dovezeného jedinca z členských štátov FCI.
  • klub nemôže udeliť, resp. doporučiť udelenie výnimky pre zaradenie jedinca do chovu.

Ukončenie chovnosti :
– suky do ukončenia 8 roku veku.
– psy po dovŕšení 13 rokov veku.

Ak chcete mať informácie o svojom psovi/suke uvedené v sekcii „Chovné jedince„, musíte poslať emailom poradcovi [email protected] chovu kópiu PP s viditeľne vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy UKK.

Majiteľ, prípadne spolumajiteľ, musia byť členmi KTP (t.j. musia mať zaplatený členský poplatok na daný kalendárny rok) a musia byť obaja uvedení v PP psa/suky.
Ak chcete uverejniť aj ich fotografiu, pošlite kvalitnú fotografiu daného jedinca v čo najväčšom rozlíšení. Emailom môžete doplniť ďalšie získané tituly.

Bez horeuvedných dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť