Podmienky pre zaradenie psa/suky do chovu:

  • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou uznanou FCI
  • dosiahnutie vekovej hranice 15 mesiacov
  • počet rezákov ideálne 6/6, najmenej však 5/6 (platné od 12.9.2015) – rozhodca  skontroluje na klubovej alebo špeciálnej výstave
  • absolvovanie dvoch výstav minimálne v triede mladých, z toho jednej klubovej alebo špeciálnej výstavy Klubu tibetských plemien s výsledkom „Výborný/á“ a z medzinárodnej alebo národnej výstavy s výsledkom „Výborný/á“ alebo „Veľmi dobrý/á“, od dvoch rôznych rozhodcov. Medzinárodná výstava alebo Národná výstava  sa akceptuje aj zo zahraničia
  • klub akceptuje písomne potvrdenú chovnosť dovezeného jedinca z členských štátov FCI
  • klub nemôže udeliť, resp. doporučiť udelenie výnimky pre zaradenie jedinca do chovu

Ukončenie chovnosti :
– suky do ukončenia 8 roku veku.
– psy po dovŕšení 13 rokov veku.

Všetky jedince plemena tibetský teriér použité v chove od 15.10.2011 musia mať k dátumu krytia vyhodnotený DNA test na primárnu luxáciu šošovky (PLL). Chovný jedinec s výsledkom PLL DNA carrier smie byť spojený výhradne s jedincom s výsledkom PLL DNA clear (normal).
Jedinec, ktorého obaja rodičia majú výsledok PLL DNA clear (normal) je vyhodnotený automaticky ako PLL DNA clear (normal) a nepotrebuje DNA test. Akceptuje sa oficiálny certifikát/správa z laboratória.

Všetky jedince plemena tibetský teriér použité v chove od 01.10.2011 musia mať k dátumu krytia vyhodnotený DNA test na neuronálnu ceroidnú lipofuscinózu (CCL/NCL). Chovný jedinec s výsledkom CCL/NCL DNA carrier smie byť spojený výhradne s jedincom s výsledkom CCL/NCL DNA clear (normal). 

Jedinec, ktorého obaja rodičia majú výsledok CCL/NCL DNA clear (normal) je vyhodnotený automaticky ako CCL/NCL DNA clear (normal) a nepotrebuje DNA test. Akceptuje sa oficiálny certifikát/správa z laboratória.

Bola poukázaná vhodnosť na vyšetrenie očí – PRA najviac rok pred plánovaným krytím a kryť jedince so zdravotnými vyšetreniami.

Bola poukázaná vhodnosť na vyšetrenie bedrových kĺbov DBK vo veku najmenej 12 mesiacov a to s výsledkom A (bez známok dysplázie), B (prechodný stupeň) alebo C (ľahká dysplázia). Pri výsledku C sa doporučujú partneri s výsledkom A alebo B.

Odporúča sa aj vyšetrenie na dedičné očné choroby nie staršie ako 12 mesiacov pred párením.

Ak chcete mať informácie o svojom psovi/suke uvedené v sekcii „Chovné jedince„, musíte poslať emailom poradcovi [email protected] chovu kópiu PP s viditeľne vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy UKK.

Majiteľ, prípadne spolumajiteľ, musia byť členmi KTP (t.j. musia mať zaplatený členský poplatok na daný kalendárny rok) a musia byť obaja uvedení v PP psa/suky.
Ak chcete uverejniť aj ich fotografiu, pošlite kvalitnú fotografiu daného jedinca v čo najväčšom rozlíšení. Emailom môžete doplniť ďalšie získané tituly.

Bez horeuvedných dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť.