Podmienky pre zaradenie psa/suky do chovu:

  • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI
  • dosiahnutie vekovej hranice 15 mesiacov
  • počet rezákov ideálne 6/6, najmenej však 5/6. (platné od 12.9.2015)
  • absolvovanie dvoch výstav minimálne v triede mladých, z toho jednej klubovej alebo špeciálnej výstavy Klubu tibetských plemien. Medzinárodná výstava sa akceptuje aj zo zahraničia.
  • 2 x ocenenie „Veľmi dobrý/á“ a lepšie od dvoch rôznych rozhodcov
  • absolvovanie popisnej prehliadky vo veku minimálne 12 mesiacov.Popisná prehliadka nemá vplyv na zaradenie jedinca do chovu. Zverejnenie výsledku je možné len so súhlasom majiteľa.

Klub akceptuje písomne potvrdenú chovnosť dovezeného jedinca z členských štátov FCI.
Klub nemôže udeliť, resp. odporučiť udelenie výnimky pre zaradenie jedinca do chovu.
Suka môže mať dva vrhy za dva roky.

Ukončenie chovnosti:

  • suky po dovŕšení 9 rokov veku.
  • psy po dovŕšení 13 rokov veku.

Všetky jedince plemena tibetský teriér použité v chove od 15.10.2011 musia mať k dátumu krytia vyhodnotený DNA test na primárnu luxáciu šošovky (PLL). Chovný jedinec s výsledkom PLL DNA carrier smie byť spojený výhradne s jedincom s výsledkom PLL DNA clear (normal).
Jedinec, ktorého obaja rodičia majú výsledok PLL DNA clear (normal) je vyhodnotený automaticky ako PLL DNA clear (normal) a nepotrebuje DNA test.

Všetky jedince plemena tibetský teriér použité v chove od 01.10.2011 musia mať k dátumu krytia vyhodnotený DNA test na neuronálnu ceroidnú lipofuscinózu (CCL/NCL). Chovný jedinec s výsledkom CCL/NCL DNA carrier smie byť spojený výhradne s jedincom s výsledkom CCL/NCL DNA clear (normal). 
Jedinec, ktorého obaja rodičia majú výsledok CCL/NCL DNA clear (normal) je vyhodnotený automaticky ako CCL/NCL DNA clear (normal) a nepotrebuje DNA test.

Bola poukázaná vhodnosť na vyšetrenie očí – PRA najmenej rok pred plánovaným krytím a kryť jedince so zdravotnými vyšetreniami.

Bola poukázaná vhodnosť na vyšetrenie bedrových kĺbov DBK vo veku najmenej 12 mesiacov a to s výsledkom A (bez známok dysplázie), B (prechodný stupeň) alebo C (ľahká dysplázia). Pri výsledku C sa doporučujú partneri s výsledkom A alebo B.

Odporúča sa aj vyšetrenie na dedičné očné choroby nie staršie ako 12 mesiacovpred párením.

Ak chcete mať informácie o svojom psovi/suke uvedené v sekcii „Chovné jedince„, musíte poslať emailom poradcovi chovu kópiu PP s viditeľne vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy UKK.
Majiteľ, prípadne spolumajiteľ, musia byť členmi KTP (t.j. musia mať zaplatený členský poplatok na daný kalendárny rok) a musia byť obaja uvedení v PP psa/suky.
Ak chcete uverejniť aj ich fotografiu, pošlite kvalitnú fotografiu daného jedinca v čo najväčšom rozlíšení.
Emailom môžete doplniť ďalšie získané tituly.

Bez horeuvedných dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť na stránkach klubu.