Od 18.10.2021 má Klub tibetských plemien nový účet.
IBAN: SK89 0900 0000 0051 8403 7010
SWIFT: GIBASKBX 
Slovenská sporiteľňa a.s.

K dispozícii je nový Chovateľský poriadok a nové Stanovy klubu.